Primer-A – grunt akrylowy

Primer-A – grunt akrylowy

Typ: Grunt zewnętrzny / wewnętrzny

Wydajność: 0,3-0,45 kg/m2

PRIMER-A to farba gruntująca akrylowa firmy Idea Texo jest podkładową farbą gruntującą na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej, wypełniaczy mineralnych, pigmentów oraz środków konserwujących, modyfikujących i wody.

Szczególne właściwości
 • Łatwe w użyciu

 • Wytrzymałe

 • Wysokiej jakości wykonanie

 • Amatorskie i profesjonalne

Primer-A grunt akrylowy

Producent: Idea Texo

PRIMER-A to farba gruntująca akrylowa firmy Idea Texo jest podkładową farbą gruntującą na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej, wypełniaczy mineralnych, pigmentów oraz środków konserwujących, modyfikujących i wody.

Farba gruntująca akrylowa – PRIMER-A można stosować:

 • wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • w celu wyrównania chłonności podłoża, zwiększeniu przyczepności oraz oddzielenia warstwy tynkarskiej od podłoża
 • do gruntowania podłoży przed nakładaniem wszystkich rodzajów tynków szlachetnych na bazie spoiw mineralnych i akrylowych
 • na wszystkie podłoża mineralne, jak beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton komórkowy, płyty gipsowo-kartonowe, promonta i inne

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od kurzu, nie przemarznięte i pozbawione wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń pochodzenia chemicznego i biologicznego. Stare powłoki malarskie i kurz muszą zostać usunięte. Podłoża gipsowe i anhydrytowe zagruntować gruntem uniwersalnym.

Nakładanie

Przed nanoszeniem na podłoże farbę gruntującą PRIMER-A należy wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji w celu uniknięcia rozwarstwienia. Aplikację należy wykonywać metodą natryskową przy użyciu pistoletów PS1 lub PS2 firmy Idea Texo, lub ręcznie przy pomocy wałka, pędzla lub szczotki malarskiej.

Nakładanie metodą natryskową: Farbę gruntującą należy rozcieńczyć wodą, max. 3 % (na 15 kg gruntu do 0,45 l wody, na 7,5 kg – do 0,22 l wody, na 3,5 kg – do 0, 11 l wody). Przygotowany grunt należy nakładać przy pomocy zestawu tynkarskiego zalecanego przez firmę Idea Texo Strumień gruntu rozpylać prostopadle do powierzchni ściany z odległości 40-50 cm. Pistolet należy prowadzić ruchem jednostajnym na powierzchni tworzącej odrębną całość. Sposób prowadzenia pistoletu powinien przebiegać ruchem okrężnym, pionowym lub poziomym. Przy aplikacji pistoletami PS1 lub PS2 firmy Idea Texo, należy użyć zbiornik z nakrętką, dyszę wylotowej do gruntów i farb oraz dyszę główną trzpieniową nr 6, ciśnienie w kompresorze od 5,5 – 6,5 atm. Kolejny etap robót można rozpocząć po wyschnięciu PRIMER-A po około 3-6 godzinach i uzyskaniu odporności na zmywanie (w zależności od panujących warunków atmosferycznych). Podkład przygotowany przy użyciu farby gruntującej PRIMER-A powinien charakteryzować się odpowiednią szorstkością i być suchy. W razie wątpliwości należy odłożyć wykonywanie kolejnych etapów roboczych do momentu uzyskania przez podłoże wymaganych parametrów lub powtórzyć nakładanie jeszcze raz. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować niedostatecznym odizolowaniem warstwy tynkarskiej od podłoża, co może ją nieodwracalnie uszkodzić. W przypadku stosowania w pomieszczeniach zamkniętych należy wietrzyć ja do zaniku charakterystycznego zapachu. Podczas nakładania farby gruntującej PRIMER-A należy chronić ją przed nadmiernym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, mrozem i opadami deszczu. Podczas prac należy przestrzegać ogólnych reguł sztuki budowlanej.

Dodatkowe informacje

Prace nakładania farby gruntującej PRIMER-A należy wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C, unikając bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz deszczu na powierzchnię pokrywaną farbą gruntującą zarówno podczas pracy jak i w czasie wysychania. Nie nakładać podczas wilgotności powietrza przekraczającej 65%. Firma Idea Texo nie odpowiada za jakość wykonanych prac nakładania farby gruntującej PRIMER-A w przypadku nie przestrzegania podanych zaleceń. Przedstawione informacje są podane w dobrej wierze, dokładnie i zgodnie ze stanem naszej wiedzy na dzień sporządzenia karty technicznej produktu.

 • Nanoszenie – agregat tynkarski, pędzel
 • Ilość warstw – 1 lub 2
 • Rozcieńczenie – wodą – do 3% masy
 • Czas schnięcia – 3-6 godz.
 • Wydajność – 0,30 – 0,45 kg/m2
 • Czyszczenie narzędzi – woda
 • Składowanie – w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +50c do +250c
 • Pojemność – wiadro 15 kg, 7,5 kg, 3,5 kg
 • Kolorystyka – Baza biała do barwienia indywidualnego
 • Zgodność z normą – PN-C 81906:2003
 • Aprobata ITB – AT-15-8397/2010
 • Data ważności/kolor – 9 m-cy od daty produkcji; data produkcji/seria/kolor – na opakowaniu
 • Wydajność: 0,3-0,45 kg/m2
 • Dostępne opakowania: 3,5 kg / 7,5 kg / 15 kg
 • Zalecana ilość warst: 2
 • Sposób aplikacji: agregat tynkarski, pędzel

 • S2 – chronić przed dziećmi
 • S24/25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
 • S26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
 • S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę